TND kindsey image

Genel | İnfektif Endokardit: TND - KLİMİK Ortak Sempozyumu


PROGRAM
25 Aralık 2021, Cumartesi
09.00-09.30 Kayıt
09.30-10.00 Açılış
10:00-10:45 Kronik Böbrek Yetmezliğinde Endokardit Sorunu: Epidemiyoloji ve Patogenez
Oturum Başkanı: Dr. İbrahim Akdağ
Konuşmacı: Dr. Serap Şimşek-Yavuz [PDF]
Bu oturumun sonunda katılımcılar;
KBY hastalarında infektif endokardit sıklığının normal popülasyondan ne ölçüde yüksek olduğunu,
KBY hastalarında artmış infektif endokardit riskinin, bu hastalara özgü kardiyak durumlardan ve uygulanan invazif işlemlerden kaynaklanan nedenlerini öğrenir.

10.45-12.15 İnfektif Endokarditde Hemodiyaliz Hastalarına Özgü Sorunlar
Oturum Başkanları: Dr. Fatih Dede, Dr. Rahmet Güner
Hemodiyalizde Fistül mü Kateter mi? Ülkemiz ve Dünya’da Durum (Diyaliz Hastalarında Kullanılan Kateterler: Hangisi? Ne Zaman?
Konuşmacı: Dr. Ezgi Coşkun-Yenigün [PDF]
Bu oturumun sonunda katılımcılar;
Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında kateter ve fistül endikasyonlarını, endokardit açısından birbirine üstünlüklerini ve kısıtlılıklarını,
Ülkemizde ve dünyada son dönem böbrek yetmezliği hastalarında fistül ve kateter kullanım oranlarının nasıl olduğunu,
Fistül açılamayan hastalarda endokarditten nasıl korunulabileceğini,
Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında kateter tercihinin nasıl olması gerektiğini,
Fistüle ne zaman geçilmesi gerektiğini,
Fistül açılamayan olgularda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini öğrenir.

Hemodiyaliz Hastalarında İnfektif Endokarditin Klinik ve Laboratuvar Özellikleri: Sorunlar, Çözüm Önerileri
Konuşmacı: Dr. Elif Sarıcaoğlu [PDF]
Bu oturumun sonunda katılımcılar;
Hemodiyaliz hastalarında endokarditin klinik ve laboratuvar özellikleri,
Son dönem böbrek yetmezliği olmayan endokarditli hastalardan farklarının neler olduğunu,
Tanı koymadaki güçlükleri ve çözüm önerilerini öğrenir.

Kateter İlişkili Bakteremi mi? İnfektif Endokardit mi? Nasıl Ayırt Edelim?
Konuşmacı: Dr. Yasemin Tezer-Tekçe [PDF]
Bu oturumun sonunda katılımcılar;
Hemodiyaliz kateteri ile takip edilen hastalarda kateter ilişkili bakteriyemi ve endokardit ayırıcı tanısının nasıl yapılacağını,
Ayırıcı tanıda kullanılacak klinik, laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerini öğrenir.
12.15-13.00 Öğle Yemeği
13.00-15.00 Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda İnfektif Endokarditin tanısı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Oturum Başkanları: Dr. Dursun Aras, Dr. Alpay Azap

Ekokardiyografik İnceleme
Konuşmacı: Dr. Omaç Tüfekçioğlu

Radyolojik Yöntemler: BT/MR
Konuşmacı: Dr. Memduh Dursun

Nükleeer Tıp Yöntemleri: PET/SPECT
Konuşmacı: Dr. Elif Özdemir [PDF]

Mikrobiyolojik Tanı
Konuşmacı: Dr. Yeşim Uygun Kızmaz [PDF]
Bu oturumun sonunda katılımcılar;
İnfektif endokarditte ekokardiyografinin tanı, tedaviye yanıt ve izlemdeki rolü, zamanlaması ve ekokardiyografide endokardit düşündürecek bulguları
İnfektif endokardit düşünülen hastalarda çok kesitli bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme zamanlamasını ve diğer görüntüleme yöntemlerine ve birbirine göre üstün ve zayıf yönlerini
İnfektif endokardit düşünülen hastalarda 18 F ile işaretlenmiş FDG PET/BT, SPECT/BT ve işaretli lökosit sintigrafisinin zamanlaması, birbirine göre üstün ve zayıf yönlerini
İnfektif endokarditin tanısında kültür yöntemlerini (kan ve kapak kültürü) ve kültür negatif infektif endokarditlerin tanısındaki mikrobiyolojik, serolojik ve moleküler yöntemleri öğrenir.
15.00-15.30 Kahve Arası
15.30-16.45 Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda İnfektif Endokarditin Tedavisi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Oturum Başkanları: Dr. Yasemin Tezer-Tekçe, Dr. Gökhan Aygün

Antimikrobik Tedavi, Dozlar, PK, PD
İnfeksiyoncu Gözüyle
Konuşmacı: Dr. Özlem Kurt Azap [PDF]
Nefrolog Gözüyle
Konuşmacı: Dr. Ayşe Zeynep Bal [PDF]
Bu oturumun sonunda katılımcılar;
İnfektif endokardit tanısı alan kronik böbrek yetmezliği hastalarında antibiyotiklerin hangi dozda ve hangi aralıklarla kullanılması gerektiğini
Düzey takibi yapılabilecek antibiyotikleri ve takibin nasıl yapılması gerektiğini
Renal replasman tedavilerinin türlerinin antibiyotik dozlarını ve aralıklarını ne şekilde etkilediğini öğrenir.

Cerrahi Tedavi
Konuşmacı: Dr. Yücesin Arslan
Bu oturumun sonunda katılımcılar;
Endokardit yönünden cerrahi tedavi endikasyonlarının neler olduğunu,
Cerrahi girişimlerde ve sonrasında ne gibi sorunlar yaşadığını ve bu sorunların ne şekilde çözülebildiğini öğrenir.

16.45-18.15 En Zor Kronik Böbrek Yetmezlikli İnfektif Endokardit Olgum: Ne Öğrendim?
Oturum Başkanı: Dr. Atahan Çağatay
Birinci Olgu: Dr. Nuran Sarı [PDF]
İkinci Olgu: Dr. Gülsüm Bingöl [PDF]
Üçüncü Olgu: Dr. Serpil Öztürk [PDF]