TND kindsey image

Çalışma Grupları | Çalışma Grupları Yönetmeliği

1. TANIM VE AMAÇ

a) Türk Nefroloji Derneği (TND) tüzüğünün 2. maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere TND Yönetim Kurulu tarafından temel ve klinik nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon ile ilgili konularda yurt genelinde, bölgesel veya uluslararası epidemiyolojik, klinik ve deneysel araştırma ve çalışmalar yapmak, bilgi üretmek ve yaymak, ilgili konularda Türkiye’ye ait bilimsel ve klinik uygulama standartlarını saptamak, kılavuzlar hazırlamak, TND Yönetim Kuruluna ve TND bünyesindeki diğer kurul ve komitelere danışmanlık yapmak ve sağlık politikaları oluşturmak amacı ile bilimsel çalışma grupları kurulabilir.

b) TND Yönetim Kurulu, çalışma gruplarının kurulması, yapısı ve faaliyetleri ile ilgili tüm konuları kendi içinde görevlendirdiği bir yönetim kurulu üyesinin koordinatörlüğünde yürütür.

2. ÇALIŞMA GRUPLARININ KURULMASI

a) Bir çalışma grubu, TND üyelerinden gelen teklif veya yönetim kurulunun gerekli görmesi üzerine TND Yönetim Kurulu kararı ile kurulur. Çalışma grubunun adı ve konusu TND Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve mümkün olduğunca geniş bir alanı kapsamasına çalışılır.

b) Kuruluş aşamasında konu ile ilgili bilimsel deneyime ve yeterliliğe sahip bir TND üyesi, TND Yönetim Kurulu tarafından çalışma grubunu kurmak üzere geçici Çalışma Grubu Başkanı olarak görevlendirilir. Görevlendirilen başkan, en geç 1 ay içinde beş TND üyesinden oluşan geçici Çalışma Grubu Yürütme Kurulunu oluşturur ve TND Yönetim Kurulunun onayına sunar. TND Yönetim Kurulunun onayı ile göreve başlayan Çalışma Grubu Yürütme Kurulunun görev süresi azami 1 yıldır. Geçici Yürütme Kurulu, üye kaydı sonrası 1 yıl içinde seçimli genel kurul yapar ve görevini seçilmiş Yürütme Kuruluna devreder.

c) TND bünyesinde sadece TND Yönetim Kurulunun kararı ile Genel Merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren çalışma grupları kurulabilir. TND Şubeleri ayrı çalışma grupları kuramazlar. Ancak, çalışma gruplarına her türlü bölgesel katkı ve desteği verirler ve çalışma gruplarıyla ortak bilimsel etkinlikler düzenleyebilirler. Ayrıca, hiçbir grup TND Yönetim Kurulunun onayı olmadan TND adını kullanarak çalışma grubu adı altında faaliyette bulunamaz.

d) TND tüzüğünün 5. maddesine göre kurulan ve görev yapan daimi kurullar çalışma gruplarının dışındadır ve hiçbir çalışma grubu, TND Yönetim Kurulunun yazılı onayı olmadan bu kurulların alanına müdahale edici faaliyette bulunamaz. Ancak, çalışma grupları ile daimi kurullar ortak proje ve çalışma yürütebilirler.

3. ÇALIŞMA GRUPLARININ ORGANLARI

a) Çalışma Grubu Üyeler Kurulu:

i. Çalışma grubu üyelerinden oluşur. Her TND üyesi ilgi duyduğu, yeterli deneyim ve bilimsel birikime sahip olduğu konularda kurulmuş olan en fazla 2 çalışma grubuna üye olabilir. Üyelik için özgeçmiş, yayın listesi ve diğer bilimsel ve akademik çalışmaları içeren belgelerle birlikte bir dilekçe ile geçici veya seçilmiş Çalışma Grubu Yürütme Kuruluna başvurulur.

Başvurular, Çalışma Grubu Başkanına elektronik posta aracılığıyla yapılır. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu başvuruları değerlendirerek, uygun bulduklarını gerekçesi ile birlikte en kısa zamanda TND Yönetim Kurulunun onayına sunar. Başvuru sahibinin çalışma grubu üyeliğine atanması, Çalışma Grubu Yürütme Kurulunun görüşü esas alınarak ve çalışma grubunda mümkün olduğunca farklı kurum ve bölgelerden üyelerin temsiliyeti ve tüm çalışma gruplarının üye listeleri dikkate alınarak TND Yönetim Kurulu tarafından yapılır. TND Yönetim Kurulu, uygun bulmadığı başvuruları gerekçesi ile birlikte Çalışma Grubu Yürütme Kuruluna iade eder.

ii. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu, gerekli gördüğünde diğer kurumlardan veya uzmanlık alanlarından TND üyesi olmayan kişileri de, çalışma grubu üyeliğine kabul için TND Yönetim Kuruluna teklif edebilir. Bu üyeler, diğer çalışma grubu üyeleri ile aynı haklara sahiptirler ve Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyeliğine de seçilebilirler. Ancak, çalışma grubu başkanı veya sekreteri olamazlar ve Yürütme Kurulunda TND üyesi olmayan birden fazla kişi görev alamaz.

iii. Çalışma grubunun üye sayısı, kapsadığı alan dikkate alınarak Çalışma Grubu Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Ancak, grup faaliyetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için, çalışma gruplarının birleşmesi istisna olmak üzere üye sayısının 30’u geçmemesi önerilir.

iv. Çalışma grupları üye defteri tutmak zorundadır. Güncel üye listesi, her yeni üye kabulünden sonra ve TND Genel Kurulundan en az 1 ay önce TND Yönetim Kuruluna bildirilir. Üye listeleri, dernek web sitesinde çalışma grubuna ait bölümde yayınlanır.

v. Çalışma Grubu Üyeler Kurulunun temel görevleri; Çalışma Grubu Yürütme Kurulunu seçmek, alanı ile ilgili eylem programları oluşturmak, çalışma grubunun tüm faaliyetlerine aktif olarak katılmak, gerekli görüldüğünde oluşturulacak alt komitelerde görev almak ve Yürütme Kurulunun çalışmalarını izlemek ve denetlemektir.

i. Çalışma Grubu Üyeler Kurulu yılda en az bir kez Ulusal Kongre veya Kış Okulu sırasında toplanır. Toplantılar, tercihan kongre veya okul öncesi gün olmak üzere bilimsel programın olmadığı gün ve saatlerde yapılır ve gerekli organizasyonun planlanması için en az 1 ay öncesinden TND Yönetim Kuruluna bildirilir. Toplantıda kararlar oy çokluğu ile alınır ve her üyenin bir oy hakkı vardır. Alınan kararlar, en geç 15 gün içinde TND Yönetim Kuruluna bildirilir ve TND Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Üyeler Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayan kişilerin çalışma grubu üyeliği düşer.

b) Çalışma Grubu Yürütme Kurulu:

ii. Çalışma Grubu Üyeler Kurulunun, kendi üyeleri arasından gizli oyla seçtiği 5 kişiden oluşur. Yürütme Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Bu şekilde seçilen ve görev dağılımı yapan Çalışma Grubu Yürütme Kurulu, TND Yönetim Kurulunun onayı ve atamasından sonra göreve başlar. Kurulun görev süresi azami 3 yıldır. Çalışma grubunun kuruluşu aşamasında Yürütme Kurulu, TND Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen geçici başkan tarafından belirlenir ve en fazla 1 yıl süreyle görev yapar. Bir üye aynı anda birden fazla çalışma grubunun Yürütme Kurulunda görev alamaz.

iii. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu seçimi, Ulusal Kongre veya Kış Okulu sırasında, tercihan kongre veya okul öncesi gün olmak üzere bilimsel programın olmadığı gün veya saatlerde yapılır ve en az 1 ay öncesinden tüm çalışma grubu üyelerine ve TND Yönetim Kuruluna bildirilir. Seçimde en çok oyu alan 5 kişi Yürütme Kurulu asil üyelerini ve oy sıralamasındaki

sonraki 3 kişi yedek üyeleri oluşturur. Yürütme Kurulunda istifa, üyelik düşmesi veya görevden alma nedeniyle oluşacak eksiklik, oy sıralaması dikkate alınarak yedek üyeler ile tamamlanır. Bir üye aynı çalışma grubunda, kuruluş aşaması hariç olmak üzere üst üste iki dönemden fazla başkanlık ve üst üste üç dönemden fazla Yürütme Kurulu üyeliği yapamaz.

iv. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu, biri Ulusal Kongre sırasında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Başkanın katılmadığı toplantılara Çalışma Grubu Sekreteri başkanlık eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve karar defterine yazılır. Alınan kararlar en geç 15 gün içinde TND Yönetim Kuruluna ve tüm çalışma grubu üyelerine bildirilir ve TND Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Yürütme Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayan kişilerin yürütme kurulu üyeliği düşer.

c) Çalışma Grupları Üst Komitesi:

i. Çalışma Grupları Üst Komitesi, çalışma grubu başkanlarından oluşur. Komiteye çalışma grupları koordinatörü olan TND Yönetim Kurulu üyesi başkanlık yapar.

ii. Üst Komite gerektiğinde toplanır ve çalışma gruplarının faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlar. Ayrıca, derneğin bilimsel etkinliklerine ilişkin TND Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

4. ÇALIŞMA GRUPLARININ GÖREV VE FAALİYETLERİ

a) Alanı ile ilgili konularda ülke genelinde veya bölgesel çok merkezli araştırmalar planlamak ve gerçekleştirmek. Mümkün olduğu takdirde uluslararası çok ülkeli, çok merkezli araştırmalara ülke olarak katılım sağlamak.

b) Gerçekleştirdikleri araştırmaların sonuçlarını ulusal ve/veya uluslararası kongrelerde sunmak ve ulusal veya uluslararası dergilerde yayınlamak. Çalışma grupları yurt içi bildirilerini TND Ulusal Kongrelerinde sunmak ve yurt içi yayınlarını TND yayın organı olan Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisinde yapmakla yükümlüdürler. Bu yayınlar için derginin yayın kuralları aynen geçerlidir. Yurt içi yayınlar ancak istisnai hallerde ve zorunluluk varsa, TND Yönetim Kurulunun onayı ile başka bir yayın organında yayınlanabilir.

c) Alanı ile ilgili bilgi toplamak, veri tabanı oluşturmak, üyeler arasında bilgi alışverişini sağlamak ve gerektiğinde TND’nin kurul, komite ve diğer çalışma gruplarına bilgi ve veri sunmak.

d) Alanına giren konularda bilimsel ve klinik uygulama standartlarını saptamak, bunları içeren kılavuzlar hazırlanmak ve sağlık politikalarının oluşturulması için TND Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

e) Konusu ile ilgili meslek içi eğitime ve toplum sağlığını korumaya yönelik kitap, broşür ve görsel eğitim materyalleri hazırlamak.

f) TND’nin Ulusal Kongre, Kış Okulu ve diğer toplantılarının bilimsel programlarına katkıda bulunmak, bu toplantılarda TND Yönetim Kurulu ve organizasyon komitesi ile ortaklaşa hareket ederek alanı ile ilgili bir veya daha fazla oturum veya kurs düzenlemek.

g) Talep edildiğinde Türk Nefroloji Yeterlilik Kurulunun çalışmalarına ve Yeterlilik Sınavlarına katkıda bulunmak.

h) TND Yönetim Kurulunun onayını almak ve TND adına yürütmek koşuluyla diğer dernek ve kurumlarla ortak çalışmalar yapmak.

i) Çalışma grupları, gerektiğinde belirli alt konularda ayrıntılı değerlendirme ve çalışma yapmak üzere TND Yönetim Kurulunun onayı ile alt inceleme grupları kurabilirler. Bu şekilde kurulan alt inceleme gruplarına Çalışma Grubu Yürütme Kurulundan bir üyenin başkanlık etmesi esastır.

5. TND YÖNETİM KURULU İLE İLİŞKİLER

a) Çalışma gruplarının TND Yönetim Kurulu ile ilişkileri ve iletişimi, Çalışma Grupları Koordinatörü Yönetim Kurulu üyesi aracılığıyla yürütülür.

b) Çalışma grupları 4. maddede belirtilmiş olan her türlü faaliyetlerini gerçekleştirmeden önce gerekli belgeler ve tahmini bütçe ile birlikte TND Yönetim Kurulunu bilgilendirmek ve onayını almak zorundadır. TND Yönetim Kurulu söz konusu faaliyetlere yönelik değişiklikler isteyebilir.

c) Çalışma grupları yaptıkları her faaliyetin sonuçlarını bir rapor halinde TND Yönetim Kuruluna bildirirler. Bu rapor TND Yönetim Kurulunca incelenip onaylanmadan, sonuçları TND ve/veya TND Çalışma Grubu adını kullanarak bildiri veya makale halinde yayınlanamaz, basın veya medya kuruluşları aracılığıyla kamuya açıklanamaz.

d) Çalışma grupları tüm faaliyetleri hakkında TND Yönetim Kuruluna yıllık rapor verirler. Yıllık raporlar Çalışma Grubu Yürütme Kurulu tarafından her yıl Kasım ayının son gününe kadar TND Yönetim Kuruluna bildirilir. Bu raporlar, TND web sitesinde çalışma grubuna ait bölümde yayınlanır.

e) TND Yönetim Kurulu, çalışma gruplarının onayladığı her türlü faaliyetinin organizasyonuna katkıda bulunur ve gerektiğinde maddi destek sağlar.

6. ÇALIŞMA GRUPLARININ GELİR VE GİDERLERİ

a) Çalışma grupları ile ilgili tüm gelir ve giderlerin muhasebesi, TND’nin genel muhasebesi içinde yürütülür ve TND muhasibi aracılığıyla TND Yönetim Kurulunun denetimindedir. Çalışma grupları kendi adlarına müstakil hesap açamazlar.

b) TND Yönetim Kurulu, çalışma gruplarının temel gereksinimlerini karşılar ve onayladığı her türlü faaliyetine gerektiğinde maddi destekte bulunur.

c) Çalışma grupları, TND Yönetim Kurulunun onayını almak kaydıyla bilimsel etkinlik ve araştırma desteklerinden maddi kaynak yaratabilirler. Bu kaynaklar TND adına toplanır ve ilgili çalışma grubunun faaliyetlerinde kullanılmak üzere TND hesabına yatırılır.

d) Çalışma grupları bilançolarını her yıl Kasım ayının son gününe kadar, ayrıca TND Genel Kurulundan en az 1 ay önce TND Yönetim Kuruluna bildirirler.

7. ÇALIŞMA GRUPLARININ BİRLEŞMESİ

a) Faaliyet alanları birbirini kapsayan çalışma grupları, TND Yönetim Kurulu tarafından kendi Yürütme Kurullarının ortak kararı ve/veya Çalışma Grupları Üst Komitesinin teklifi üzerine veya re’sen tek bir çalışma grubu halinde birleştirilebilir.

b) Birleştirilen çalışma gruplarının üyeler kurulları birlikte yeni grubun Üyeler Kurulunu oluşturur ve olağanüstü toplanarak yeni Yürütme Kurulunu seçer. Bu şekilde seçilen Çalışma Grubu Yürütme Kurulu, TND Yönetim Kurulunun onayı ve atamasından sonra göreve başlar.

8. ÇALIŞMA GRUBU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

a) Her üye çalışma grubundan kendi isteğiyle ayrılabilir.

b) TND üyeliğinden çıkan veya çıkarılan kişilerin çalışma grubu üyeliği de düşer.

c) Çalışma grubunun faaliyetlerine gerekli ve yeterli katkıyı yapmayan, Çalışma Grubu Üyeler Kurulu veya Yürütme Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayan, dernek çıkarlarına, yönetmelik hükümlerine ve çalışma grubu amaçlarına aykırı çalışmalar yürüten, tutum ve davranışlar sergileyen kişilerin üyeliği, TND Yönetim Kurulunca Çalışma Grubu Yürütme Kurulu veya Üyeler Kurulunun teklifi üzerine veya res’en sona erdirilebilir.

d) TND Yönetim Kurulu, 4. maddede belirtilen görev ve faaliyetleri gerçekleştirmek üzere yeterli çalışma yapmayan, yönetmelik hükümlerine uymayan, dernek çıkarlarına, yönetmeliğe ve çalışma grubu amaçlarına aykırı faaliyetler yürüten, tutum ve davranışlar sergileyen Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyelerinin tümünü görevden alabilir. Bu şekilde görevden alınanların çalışma grubu üyeliği de sona erer. Böyle bir durumda en geç 3 ay içinde Çalışma Grubu Üyeler Kurulunun toplanarak yeni yürütme kurulunu seçmesi sağlanır. Bu süre içinde çalışma grubu yönetimi, TND Yönetim Kurulunca sürdürülür.

9. ÇALIŞMA GRUPLARININ KAPATILMASI

a) Bir çalışma grubu, grubun görevini tamamlamış olması nedeniyle Çalışma Grubu Üyeler Kurulunun ve/veya Çalışma Grupları Üst Komitesinin teklifi üzerine TND Yönetim Kurulu tarafından lağvedilebilir.

b) Madde 4’de belirtilen görev ve faaliyetleri gerçekleştirmek üzere yeterli çabayı göstermeyen, dernek çıkarlarına, yönetmelik hükümlerine ve çalışma grubu amaçlarına aykırı çalışmalar yürüten, tutum ve davranışlar sergileyen çalışma grupları, bu durumların tüm grup tarafından benimsenmesi ve sürdürülmesi halinde TND Yönetim Kurulu tarafından res’en lağvedilebilir.

10. SON HÜKÜMLER

a) Yönetmelikte yer almayan konularda TND Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

b) Bu yönetmelik, TND Yönetim Kurulunun 25.01.2014 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile yürürlüğe konmuştur.

c) 07.05.2004 ve 12.01.2007 tarihlerinde revize edilmiş olan 16.11.2001 tarihli Çalışma Grupları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.